menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Wspomaganie szkół i placówek

W nowym roku szkolnym 2020/2021 Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej przygotowała ofertę edukacyjną dostosowaną do potrzeb szkoły i nauczycieli i innych placówek oświatowych, zachęcamy do skorzystania.
W przygotowanej ofercie uwzględniamy kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

oraz wymagania stawiane szkołom przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
Wspomaganie szkoły/placówki oświatowej odbywa się w zakresie działań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, które zostaną ustalone po przeprowadzonej diagnozie w zakresie potrzeb danej placówki. Formy wspomagania, które mogą zostać podjęte to m. in.:
  1. Współdziałanie w zakresie organizacji zajęć o tematyce bibliotekarstwa i technologii informacyjnych.
  2. Działania rozwijające zainteresowania, wyobraźnię i uzdolnienia dzieci i młodzieży.
  3. Udział kadry szkoły w szkoleniach organizowanych przez Bibliotekę, pomoc dla nauczycieli realizujących staże na poszczególne stopnie awansu zawodowego.
  4. Organizacja wystaw książek dla uczniów, rodziców oraz publikacji pedagogicznych dla nauczycieli.
  5. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży.
  6. Przygotowanie zestawień tematycznych wg zapotrzebowania, opracowanie informacji na dany temat.
  7. Pomoc dla nauczyciela-bibliotekarza w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną.
  8. Zajęcia edukacyjne dla uczniów na różnych poziomach nauczania zgodnie z obowiązującą podstawą programową.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą edukacyjną dla nauczycieli i zachęcamy do współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej.